*Vóór 15.30 u besteld, dezelfde werkdag verzonden* Shop snel >>

Algemene voorwaarden

Wilma´s Hobby hanteert de volgende algemene voorwaarden:

1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wilma's hobby aan te gaan en aangegane overeenkomsten tot koop en levering van producten via het Internet. Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.

2. Prijs en overeenkomst

2.1 Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door Wilma's hobby gehanteerde prijzen luiden in Euro's en zijn inclusief BTW.

2.2 Prijzen kunnen te allen tijde door Wilma's hobby worden aangepast.

2.3 De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht van de klant. De klant zal per e-mail de orderbevestiging ontvangen.

3. Betaling De klant maakt het te betalen bedrag over via MultiSafepay, of rechtstreeks naar bankrekening IBAN: NL17RABO0159563488 ten name van Wilma´s hobby te Veldhoven. Zodra de betaling op deze bankrekening is bijgeschreven worden de goederen in de regel binnen 2 werkdagen aan de klant verzonden. Is de betaling niet binnen 14 werkdagen na het bestellen bijgeschreven op deze bankrekening dan vervalt automatisch de bestelling en wordt uw order verwijderd. Wilt u alsnog de bestelling betalen/afnemen dient u de bestelling opnieuw te plaatsen. Voor betaling vanuit het buitenland dient het BIC / SWIFT code RABONL2U vermeld te worden. De extra kosten voor betalingen naar het buitenland zijn voor rekening van de klant.

4. Levering

4.1 De bestelde goederen worden uiterlijk binnen twee werkdagen (m.u.v. weekenden, feestdagen en vakanties) verzonden na ontvangst van de betaling van de klant. Indien bestelde artikelen niet voorradig zijn en de klant al heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.

4.2 Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan - bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen- kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden. Wilma's hobby is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.

4.3 Indien artikelen niet op voorraad zijn, worden deze kosteloos binnen 14 dagen nagezonden, of het bijbehorende bedrag wordt geretourneerd. De klant wordt hiervan in kennis gesteld.

4.4 Het risico waar het de te leveren producten betreft, gaat over op de klant zodra de bestelling overgedragen wordt aan DHL/ Post NL. Wilma's hobby is nimmer verantwoordelijk voor het zoek raken van poststukken en de hiervoor geleden schade. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Wilma's hobby zijn voor rekening van de klant, moeten franco en vooraf schriftelijke aangekondigd worden bij Wilma's hobby.

4.5 Wilma's hobby verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Wilma's hobby te verlangen. 5. Ruilen/retourneren en Afkoelperiode

5.1 U heeft een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgaaf van redenen het artikel te retourneren. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde artikelen of speciaal voor u bestelde artikelen. Het artikel kan alleen geretourneerd worden indien het artikel nog ongebruikt in de originele, ongeschonden en ongeopende verpakking retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de verzending naar u toe).

5.2 Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald, eventueel met aftrek van bovengenoemde (verzend)kosten. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit België dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden. Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Wilma's hobby heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

5.3 Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Wilma's hobby kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.

6. Privacy Wilma's hobby respecteert de privacy van al haar klanten en zal er dan ook voor zorg dragen dat al uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling, betaling, en bezorging. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden.

7. Garantie en klachten

7.1 Wilma's hobby garandeert dat alle geleverde artikelen voldoen aan de specificaties die vermeld staan op onze site, met inachtneming van artikel 4.5. Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de specificaties of niet in goede staat verkeren dan dient u dit binnen 7 dagen te melden aan wilmashobby email: info@wilmashobby.nl Algemene voorwaarden - v10 wilmashobby 08-07-2020 1 of 2

7.3 Klachten van de klant moeten binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan wilma's hobby kenbaar zijn gemaakt, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in door ons geleverde producten, vervalt indien: - de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld; - de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd; - indien de klachten worden geuit nadat meer dan 7 dagen sinds de levering zijn verstreken

7.4 Wilma's hobby is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Wilma's hobby.

8. Overmacht In geval van overmacht

- daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd

- kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken. Op onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9. Eigendomsvoorbehoud Wilma's hobby blijft volledig eigenaar van de geleverde artikelen tot de volledige koopprijs is voldaan. Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Wilma's hobby en mogen zonder toestemming van Wilma's hobby op welke wijze dan ook, niet gebruikt worden. Kleur afwijkingen, prijs en typefouten voorbehouden.